Nhang Trầm Hương Nụ – VIP

VND1,200,000VND6,000,000

Nhang Trầm Hương Nụ – VIP mùi thơm ngọt ngào, được dùng cho thác khói, khói tụ chảy xuống, tan chậm. Thành phần Nhang Trầm Hương Nụ cao cấp gồm có bột trầm hương và keo bời lời, mùi mộc, giữ nguyên toàn bộ giá trị của trầm hương trong mình. Khi đốt Nhang Trầm Hương Nụ cao cấp, mùi thơm trầm mộc tỏa ra dễ chịu và thư thái.
Nhang Trầm Hương Nụ – VIP