Vòng tay trầm hương tự nhiên – Trầm Mắt Tử Chìm nước Vietnam

VND7,000,000

Vòng tay trầm hương tự nhiên – Trầm Mắt Tử Chìm nước Vietnam
Trầm Mắt Tử rất dễ có nếu là loại hàng thông thường, nhưng cực kì khó có với loại rừng chìm nước. Trầm Mắt Tử với các vết lồi lõm bên ngoài giống như những chiếc mắt nhỏ. Trong quá trình tạo Trầm, ở những chỗ nhánh hay mắt cây, lượng nhựa cây tích tụ, phân tán không đồng đều mà hình thành.

Xóa