Tượng Phúc Lộc Thọ

Tượng Phúc Lộc Thọ – Trầm Hương, 4 năm tuổi trầm.
Kích thước : 55cm x 20cm.