Mặt dây chuyền Trầm Hương - Mắt tử chìm Việt nam

VND40,000,000

Trầm Mắt Tử cũng là loại Trầm được hình thành trên thân cây Dó Bầu, cụ thể là được hình thành từ mắt gãy hay nhánh của cây Gió Bầu. Loại Trầm Mắt Tử này cũng được xếp vào hàng hiếm vì trong rừng Dó Bầu tự nhiên, khoảng 1.500 cây Dó mới có một cây có Trầm mà cây nhiễm Trầm thì chưa chắc nhiễm ở mắt cây.Mặt dây chuyền Trầm Hương - Mắt tử chìm Việt nam nặng 6.6 gram, sản phẩm hiếm, cao cấp.