Dây chuyền trầm hương rục Việt Nam

VND70,000,000

Dây chuyền trầm hương rục Việt Nam, hàng chìm nước, mùi thơm mạnh.
Dây chuyền trầm hương rục Việt Nam
hình thành trầm hương trên hầu hết bề mặt hạt do đó trầm hương rục đeo mùi thơm ổn định và thơm mãi. Vì thế mà Dây chuyền trầm hương rục Việt Nam cũng có giá trị rất lớn, không bị phân hủy dù phải đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên.